​​Atlassian na wznoszącej fali

Udostępnij post

Rośnie popularność wszystkich kategorii oprogramowania Atlassian. Trendu tego nie wyhamowała pandemia, ani zmniejszone budżety IT. W 2021 roku Atlassian po raz pierwszy w swojej historii odnotował przychody kwartalne w wys. 500 mln USD.

Ekosystem Atlassian pomaga organizacjom przystosowywać się do szybkich zmian jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja, spełniając ich oczekiwania w zakresie ITSM, automatyzacji, rozwoju oprogramowania, migracji do chmury, integracji i zwinnego zarządzania.

Pandemia nie przeszkodziła w rozwoju rozwiązań Atlassian, lecz wręcz go przyspieszyła. W 2021 roku po raz pierwszy w swojej historii firma odnotowała przychody kwartalne w wys. 500 mln USD. Złożyły się na to między innymi zmiany w krajobrazie IT związane z eksplozją pracy zdalnej, która wpłynęła na zwiększoną adopcję narzędzi cyfrowych oraz na potrzebę ich integracji, konieczną do uzyskania odpowiedniej efektywności.

W tym samym czasie Atlassian podjął przełomową decyzję o całkowitym wycofaniu się z linii produktów serwerowych (Jira, Confluence, Bitbucket i Bamboo) z dniem 2 lutego 2024 r. Sprzedaż licencji zakończyła się już w lutym 2021 r. Mając na uwadze przemiany związane z rzeczywistością post Covid oraz odejściem od rozwiązań serwerowych firma Adaptavist postanowiła pokazać stan obecny ekosystemu Atlassian oraz perspektywy jego rozwoju w raporcie „State of Atlassian 2021”. Publikacja daje odpowiedź na pytanie w jaki sposób klienci korzystają dziś z aplikacji i usług Atlassian i jak zamierzają robić to w przyszłości: jakie produkty wybierają, jakie funkcje są dla nich najważniejsze, z jakimi rozwiązaniami integrują swoje oprogramowanie, jakich spodziewają się korzyści oraz jakie napotykają przeszkody.

Spis treści

Kluczowe wnioski z badania

W 2021 r. nastąpił wzrost wykorzystania rozwiązań Atlassian

W porównaniu z rokiem 2020 znacząco zwiększyła się ilość użytkowników każdej kategorii oprogramowania Atlassian, jednak największy wzrost odnotowała Jira Software, Access, Trello, Align i Advanced Roadmaps for Jira

Narzędzia Atlassian są coraz częściej stosowane przez zespoły nietechniczne. Korzysta z nich obecnie 72% działów operacyjnych; 43% działów HR i 41% działów marketingu

Wraz ze wzrostem wykorzystania oprogramowania rośnie potrzeba jego integracji z innymi aplikacjami, przede wszystkim z narzędziami do współpracy i komunikacji jak: Zoom, MS Office 365 i Slack; narzędziami programistycznymi, jak GitLab i GitHub, oraz aplikacjami biznesowymi, takimi jak SAP czy Salesforce. Aż 74% respondentów jest przekonanych, że integracja może im pomóc w optymalizacji procesów biznesowych

Z roku na rok postępuje adopcja Atlassian Cloud

Choć wdrożenia serwerowe nadal stanowią większość (72%), to następuje wzrost migracji do chmury.

W roku 2020 z Atlassian Cloud (SaaS) korzystało 28% ankietowanych organizacji, w 2021 już 34%

65% respondentów spodziewa się zmiany sposobu wdrażania rozwiązań Atlassian w ciągu najbliższych trzech lat i przejścia z wdrożeń on-premise na chmurę. Aż 84% jako kluczowy czynnik wpływający na taką decyzję podało zapowiedź wycofania przez Atlassian produktów serwerowych.

Główne obawy przed przejściem do chmury to:

 • wątpliwości dotyczące możliwości dostosowania chmury do własnych potrzeb (57%)
 • integracja z innymi aplikacjami (48%)
 • koszty (46%)
 • funkcjonalność/ porównywalne funkcje (43%)

Wzrasta zapotrzebowanie na automatyzację

73% respondentów chciałoby zwiększyć możliwości automatyzacji w posiadanych produktach Atlassian – w zeszłym roku było ich nieco mniej (78%).

Trzy główne powody automatyzacji to:

 • potrzeba optymalizacji procesów biznesowych (64%)
 • redukcja kosztów operacyjnych (45%)
 • poprawa integracji pomiędzy narzędziami (42%)

Przyjście strategii DevOpsa DevOps deklaruje coraz więcej przedsiębiorstw

W związku z koniecznością szybszego dostosowywania się organizacji do zmieniających się potrzeb w zakresie narzędzi cyfrowych, adopcja DevOps rośnie zwiększając się z 48% w 2020 roku do 54% w 2021 r.

Najważniejsze czynniki zwiększające przyjęcie strategii DevOps to:

 • automatyzacja pracy manualnej (81%)
 • szybsze cykle rozwoju oprogramowania (76%)
 • lepsza koordynacja pracy pomiędzy zespołami (60%)
 • poprawa czasu wprowadzania produktów na rynek (51%)

Paradoks automatyzacji – ankietowane organizacje uznały  niedostateczną automatyzację (45%) jako jedną z największych przeszkód w implementacji DevOps – (jednocześnie wskazując ją jako najważniejszy czynnik przemawiający za wdrożeniem), a także brak umiejętności (45%) oraz ograniczenia budżetowe (39%).

Konieczność uzyskania lepszej wydajności wpływa na usprawnienia ITSM/ESM

Najczęściej stosowanym przez firmy narzędziem ITSM jest Jira Service Management (62%), na drugim miejscu jest ServiceNow (24% ), wykorzystywany zwłaszcza w większych organizacjach

Automatyzacja procesów manualnych (64%) i zwiększenie wydajności (56%) to dwa główne czynniki skłaniające do zmian w środowiskach ITSM/ESM

46% respondentów podaje możliwości integracyjne jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze rozwiązania ITSM/ESM. Cena jest na drugim miejscu (23%)

wciąż wiele organizacji zamiast profesjonalnych systemów ITSM używa do zarządzania usługami IT niespecjalistycznych rozwiązań: 59% korzysta z poczty elektronicznej, a 32% z arkuszy kalkulacyjnych

Adopcja agile zwiększa się, ale nadal istnieją bariery w wykorzystaniu tego podejścia na większą skalę

 • 82% respondentów, w porównaniu do 77% w zeszłym roku, stosuje zwinne metody pracy. Znacząco zwiększyła się zwłaszcza liczba organizacji korzystających z agile w skali globalnej – z 10% do 49%
 • 67% dużych przedsiębiorstw (powyżej 5000 zatrudnionych) ma zamiar zaadaptować zwinne praktyki
 • Do największych barier w adopcji Agile-in-scale (termin pod którym Atlassian rozumie wykorzystanie agile w wielu zespołach) należą: inne priorytety (40%); obecny status quo mający się dobrze bez agile (40%); trudny do określenia zwrot z inwestycji (26%)
 • Trzy najważniejsze korzyści biznesowe, jakie organizacje mają nadzieję osiągnąć, dzięki zwinnej metodyce zastosowanej na większa skalę to: lepsza koordynacja pracy między zespołami (88%); dostosowanie strategii do realizacji celów (74%); zwiększona widoczność (57%)

Zwiększ skuteczność działania Twojego działu IT

Skorzystaj z naszej bazy wiedzy i dowiedz się jak skutecznie organizować pracę zespołów IT

O badaniu

Raport powstał na podstawie 1000 wywiadów z użytkownikami narzędzi i usług Atlassian, reprezentujących organizacje różnej wielkości w wielu regionach świata.

Ekosystem Atlassian wciąż rośnie w siłę

Adopcja rozwiązań Atlassian w organizacjach wciąż się zwiększa. Prym wiedzie Jira Software i Confluence. Używa ich odpowiednio 90% i 88% respondentów badania. Zastosowanie Atlassian Access wzrosło dwukrotnie, z 6% w zeszłym roku do 12% w 2021 r. Zwiększyła się również ilość użytkowników Jira Align z 2% do 5% – przy czym największe wykorzystanie tego oprogramowania ma miejsce w sektorach usług finansowych, komunikacji i handlu detalicznego. Duży wzrost w 2021 roku odnotowało także Opsgenie (z 6% do 9%) oraz Trello (z 19% do 25%). Wzrost Trello nie dziwi, bowiem narzędzie to daje spore możliwości użytkownikom biznesowych, którzy lubią elastyczność, ale nie potrzebują pełnej funkcjonalności Jiry czy Confluence.

Możliwości rozwiązań użytkownicy wzbogacają sięgając po oprogramowanie z Atlassian Marketplace, które pomaga im wypełnić luki funkcjonalne.

Do najczęściej używanych aplikacji z Marketplace należą:

 • ScriptRunner (60%)
 • Draw.io diagrams for Confluence
 • Suite Utilities for Jira (oba z 28%).

Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • Tempo Timesheets (24%)
 • ScriptRunner for Confluence (24%)
 • Gliffy for Confluence (23%)
 • eazyBI Reports (21%)

Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze dodatkowych narzędzi z Marketplace

Integracja zapewnia spójne doświadczenie w całej organizacji

Skoordynowanie pracy w całej organizacji i uzyskanie jak największej wartości ze wszystkich używanych narzędzi i aplikacji wymaga integracji, ponieważ tworzy ona spójne środowisko dla użytkowników. Według 74% respondentów integracja jest sposobem na optymalizację procesów biznesowych, 66% spodziewa się poprawy doświadczenia zespołu, 48% poprawy doświadczenia klienta, a 43% wsparcia cyfrowych procesów.

Ze względu na eksplozję liczby aplikacji używanych obecnie przez organizacje (jedno przedsiębiorstwo korzysta średnio z prawie 300 różnych aplikacji SaaS) zintegrowanie rozwiązań i zapewnienie bezproblemowego interfejsu użytkownika staje się coraz pilniejsze. Zapotrzebowanie na integrację jest też związane z pracą zdalną – prawie jedna trzecia organizacji (29%) potrzebuje większej integracji narzędzi wykorzystywanych w home office.

Najczęściej integrowane z Atlassian platformy technologiczne lub produkty to:

 • inne narzędzia Atlassian (53%)
 • MS Teams (36%)
 • MS Office 365 (30%)
 • Slack (27%)
 • GitHub lub GitLab (oba po 25%)
 • Microsoft Azure (16%)
 • oprogramowanie biznesowe jak SAP czy Salesforce

Dla 70% uczestników badania największym wyzwaniem jest integracja narzędzi Atlassian z oprogramowaniem innych firm, a według 30% konieczna jest także lepsza integracja samych produktów Atlassian z aplikacjami z Marketplace.

Jakiego oprogramowania używa obecnie twoja organizacja?

Jira Software
90%
Confluence
88%
Office 365
61%
Jira Service Management
51%
Bitbucket
46%
Jira Core
43%
Slack
40%
GitHub
33%
GitLab
26%
Trello
25%
Advanced Roadmaps for Jira
21%
Bamboo
19%
Crowd
14%
Sourcetree
13%
Atlassian Access
12%
Opsgenie
9%
Jira Align
5%
Monday.com
3%

źródło: State of the Atlassian 2021

Z jakich aplikacji Atlassian Marketplace korzysta twoja organizacja?

ScriptRunner for Jira
60%
Draw.io Diagrams for Confluence
28%
JSU Suite Utulities for Jira
28%
Tempo Timesheets
24%
ScriptRunner for Confluence
24%
Gliffy Diagrams for Confluence
23%
easyBI Reports
21%
Microsoft Teams for Jira
18%
Zephyr for Jira
17%
inne
17%
Xray Test Management for Jira
15%
Jira Mac Workflow Extensions
11%
Project Configurator
11%
Content Formatting Macros for Confluence
10%
Lucidchart Diagrams Connector
9%
TM4J — Test Management for Jira
8%
nie używam żadnych aplikacji z Atlassian Marketplace
6%
Zendesk Support for Jira
5%
nie wiem
5%
Exalate
4%
Power Scripts for Jira
4%

źródło: State of the Atlassian 2021

Z jakimi rozwiązaniami integrujesz oprogramowanie Atlassian w swojej firmie?

inne produkty Atlassian
53%
Microsoft Teams
36%
Microsoft Office 365
30%
Slack
27%
GitHub
24%
GitLab
24%
inne
21%
Microsoft Azure
16%
Salesforce
15%
ServiceNow
15%
Google Docs
11%
Gmail
9%
Octa
8%
Aha!
8%
Zoom
8%
Zendesk
8%
produkty SAP
7%
CloudBees (Jenkins)
6%
Adobe
5%
Cisco Webex
4%
Docusign
4%
AWS Connect
3%
Workday
3%
Narzędzia Oracle
3%
Skype
3%
Asana
2%
Dropbox
2%
Google GCP
2%
Box
2%
IBM
2%
Monday.com
2%
Twilio
2%
produkty Hashicorp
1%
Zscaler
1%
Palo Alto Networks
1%
Coupa
1%
CrowdStrike
1%
Shopify
1%

źródło: State of the Atlassian 2021

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.