DevOps w organizacji: wyzwania, przeszkody i trendy

Udostępnij post

4.5/5 - (2 votes)

Pozytywny wpływ DevOps na wskaźniki biznesowe jest bezsporny, dlatego coraz więcej organizacji wdraża metodyki i narzędzia pozwalające na szybkie dostarczanie oprogramowania i tworzy dedykowane zespoły DevOps.

Coraz bardziej zdigitalizowany biznes wymaga ciągłego tworzenia nowych, cyfrowych produktów i szybkiego dostosowywania się do zmian. Aby sprostować tym wyzwaniom organizacje wdrażają strategie DevOps (development and operations). 

Czym jest DevOps? To zestaw narzędzi i praktyk przyspieszających tworzenie i dostarczanie oprogramowania poprzez łączenie i automatyzację pracy zespołów developerskich i operacyjnych w IT.

Stosując kulturę DevOps wraz z odpowiednimi praktykami i rozwiązaniami technologicznymi można lepiej reagować na potrzeby klientów i szybciej realizować cele biznesowe. Nic dziwnego, że w świecie rosnącego nacisku na coraz częstsze dostarczanie nowych produktów i usług oraz popularności architektury mikroserwisów, umożliwiającej szybki rozwój systemów, wykorzystanie DevOps rośnie. Jak prognozuje MaketsandMarkets Research, globalny rynek DevOps zwiększy się z 10,4 mld USD w 2023 do 25,5 mld USD w 2028 roku. Jednym z największych graczy na tym rynku, obok IBM, Microsoft jest Atlsassian, dostarczający szerokiego spectrum rozwiązań zespołom DevOps. Jira Software to  najpowszechniejsze i najlepsze narzędzie do rozwoju oprogramowania wykorzystywane w zespołach pracujących z metodykami zwinnymi, a baza wiedzy Confluence daje możliwość tworzenia, udostępniania i jednoczesnej pracy nad pomysłami oraz gromadzenia informacji zwrotnej w jednym miejscu, co przyspiesza realizację projektów.

Spis treści

Co praktycy mówią o DevOps?

Atlassian w raporcie „2020 DevOps Trends Survey” przyjrzał się sposobom działania zespołów DevOps, narzędziom jakich używają, stosowanym wskaźnikom pomiaru sukcesu i barierom utrudniającym wdrożenia, Atlassian przeprowadził badanie wśród ponad 500 deweloperów i specjalistów IT.

Ponad 500 ankietowanych deweloperów i specjalistów IT stwierdziło, że metodyka DevOps coraz częściej jest wykorzystywana przez firmy, a trend ten przybrał na sile w ciągu ostatnich trzech lat z powodu widocznych korzyści:

Według ankiety przeprowadzonej przez ITSM.tools, serwisu oferującego niezależne analizy branżowe, popularność poszczególnych trendów z roku na rok ulega pewnemu przetasowaniu.

Widoczne korzyści korzystania z metodyki DevOps

 • 99% respondentów twierdzi, że DevOps ma pozytywny wpływ na ich organizację
 • 90% uważa, że DevOps ma bezpośredni wpływ na wskaźniki biznesowe
 • 69% badanych organizacji ma zespół z terminem DevOps w nazwie lub osobę o takim stanowisku;
 • 61% ankietowanych twierdzi, że DevOps pomogło im w dostarczaniu produktów wyższej jakości
 • 49% zauważyło znaczne skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek
 • 49% widzi znaczną poprawę częstotliwości wdrożeń
 • 97% badanych uznaje, że należy mierzyć sukcesy DevOps, najczęściej stosowanym wskaźnikiem pomiaru jest ilość wdrożeń (74%).

Jednak, ponieważ nie ma róży bez kolców, niemal wszystkie organizacje (85%) napotykają trudności we wdrożeniach DevOps. Jako największe przeszkody wskazują: 

Widoczne problemy korzystania z metodyki DevOps

 • brak umiejętności pracowników (37%)
 • przestarzałą infrastrukturę (36%)
 • problemy związane z kulturą korporacyjną (35%).

Korzyści, narzędzia i przeszkody

Jak pokazuje badanie Atlassian coraz więcej firm tworzy specjalne zespoły, z terminem DevOps w nazwie ze względu na generowane przez nie korzyści dla biznesu. Najczęściej zespoły takie pojawiają się w dużych organizacjach, zatrudniających powyżej 500 pracowników (57%) oraz w organizacjach praktykujących DevOps od ponad trzech lat (57%).

Organizacje dostrzegają wiele korzyści z wdrożenia DevOps, najczęściej wymieniana jest wyższa jakość dostarczanych produktów (61%), szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek (49%), poprawa częstotliwości wdrożeń (49%), lepsza kultura pracy zespołu (48%) i zwiększona współpraca pomiędzy zespołami/działami (48%). Ci, którzy praktykują DevOps dłużej niż 3 lata, częściej dostrzegają wyższą jakość dostarczanych produktów (66%), niższy wskaźnik awaryjności nowych wydań (45%) i zmniejszona ilość incydentów (40%).

Współpraca i umiejętności rozwiązywania problemów zajmują pierwsze miejsce
wśród cech efektywnego zespołu DevOps, natomiast jeśli chodzi o czynniki
prowadzące do udanego wdrożenia respondenci wymienili:

właściwych ludzi i kulturę firmy (39%),

odpowiednie narzędzia (25%),

wsparcie kierownictwa wyższego szczebla (18%),

sposób pomiaru sukcesu DevOps.

Łańcuchy narzędzi stosowane przez zespoły DevOps zawierają  średnio10,3 różnych rozwiazań. Najczęściej są to narzędzia do zarządzania kodem źródłowym, do rozwoju i przeglądu kodu oraz monitorowania wydajności aplikacji, natomiast najmniej popularne jest repozytorium artefaktów.

Większość organizacji (84%) napotkała bariery w procesie wdrażania DevOps. Najczęstsze przeszkody to brak umiejętności u pracowników, starsza infrastruktura oraz dostosowanie kultury korporacyjnej. Respondenci z kadry kierowniczej częściej dostrzegają trudności w koordynacji pracy z innymi zespołami.

Bariery wdrożenia DevOps

Jak zespoły DevOps mierzą swoje sukcesy?

Pomiary efektów pracy DevOps i ich wpływu na organizację pozwalają określić wydajność prac programistycznych. Zespoły DevOps stosują w tym celu różne wskaźniki. Prawie połowa posługuje się wskaźnikami zidentyfikowanymi przez DORA (DevOps Research and Assessment), takimi jak: częstotliwość wdrażania, czas realizacji zmiany, wskaźnik niepowodzeń oraz czas przywrócenia usługi. Częstotliwość wdrożeń jest zdecydowanie najczęstszą metodą pomiaru sukcesu DevOps, ponieważ jest to wskaźnik istotny dla firm, jeśli chcą być bardziej zwinne i szybciej się rozwijać. 

Wszyscy respondenci badania Atlassian zgadzają się z tym, że mierzenie postępów prac DevOps jest bardzo ważne (95%), ponieważ sukcesy DevOps mają wpływ na ogólne wskaźniki biznesowe (93%), jednak połowa organizacji uważa, że taki pomiar jest trudny ze względu na brak jasnej i jednoznacznej metodyki oraz wciąż zmieniające się priorytety (nawet w ciągu jednego dnia).

Zarządzaj zwinnie usługami!

Poznaj Jira Service Management – nowoczesne rozwiązanie ITSM

Ilość zmian jakie mają miejsce podczas pracy zespołu DevOps

Service Desk Institute wraz z Freshworks przeprowadziło badanie, w którym przepytano ankietowanych, co będzie największym trendem w ITSM w 2023 roku.

Service Desk Institute wraz z Freshworks przeprowadziło badanie, w którym przepytano ankietowanych, co będzie największym trendem w ITSM w 2023 roku.

Praca zespołów DevOps w praktyce - najważniejsze trendy

Atlassian na podstawie badania określił trendy obecne w dzisiejszej pracy zespołów DevOps.

 • 70% zespołów wciąż poświęca na aktualizacje 30% swojego czasu pracy
 • Zmniejszyła się natomiast dzienna ilość zapytań o status zadania (z 27% do 15%)
 • Zwiększyła się liczba narzędzi używanych do określenia statusu. Większość zespołów potrzebuje więcej niż 5 narzędzi, jedynie niewielkiemu procentowi wystarczają 3 lub 4.
 • Błędy (48%) i opóźnienia (46%) pozostają najczęstszymi problemami z wydaniami.
 • Statystycznie rzadziej mierzy się satysfakcję klientów na nowych wydaniach. Odsetek zespołów DevOps, które ją mierzą zmniejszył się z 84% w 2028 r. do 76% w 2020 r.
 • Posiadanie zbyt wielu ręcznych procesów przy braku wystarczającej ilości zautomatyzowanych testów staje się wszechobecnym problemem i utrudnia szybkie przenoszenie kodu z działu rozwoju do produkcji.
 • Satysfakcja klienta (49%) pozostaje głównym sposobem mierzenia sukcesu zespołu, ale wzrosło też wykorzystanie innych wskaźników takich jak: szybkość pracy zespołu, przychody, średni czas między awariami.
 • Wzrósł odsetek firm (z 51% w 2028 r. do 60% w 2020 r), które uważają, że to dział operacyjny IT, a nie dział rozwoju aplikacji, powinien ponosić główną odpowiedzialność za rozwiązywanie poważnych incydentów.

Artykuł powstał na podstawie publikacji Atlassian & CITE Research „2020 DevOps Trends Survey”

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się, jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.